ഭൌതീക ജീവിതത്തിൽ ജനങ്ങൾ ദുഃഖത്തിലാഴുന്നു…

ഭൌതീക ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്പാദിക്കുവാൻ ശമ്രിക്കുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ ദുഃഖത്തിലാഴുന്നു. എന്നാൽ സാധന ചെയ്യുന്പോൾ സർവസ്വവും ത്യജിക്കുന്നതിനാൽ സാധകർ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു !

യുഗാന്തരങ്ങളായി സംസ്കൃത വ്യാകരണത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല.

യുഗാന്തരങ്ങളായി സംസ്കൃത വ്യാകരണത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല. അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും ആരും വരുത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം അത് ആരംഭം മുതൽ തന്നെ പരിപൂർണ്ണമാണ്. ഇതിനു വിപരീതമായി ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഭാഷകളുടേയും വ്യാകരണം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിയുള്ള മനുഷ്യൻ

തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വജാതിയിലുള്ള തന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെയും മാത്രം ഹിതം നോക്കുന്ന സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിയുള്ള മനുഷ്യൻ എവിടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലെ അനന്തകോടിക്കണക്കിനുള്ള ജീവ-ജാലങ്ങളുടെ ഹിതം നോക്കുന്ന ഈശ്വരനെവിടെ ?

കാലത്തിന് അനുകൂലമായ സമഷ്ടി സാധനയുടെ പ്രാധാന്യം!

‘നാം കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ സാധന വേണം ചെയ്യാൻ. രാജ്യവും ധ൪മവും പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, നേർച്ചകൾ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം വീടുകൾതോറും പോയി, ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന (നിഷ്ക്രിയമായ) സമൂഹത്തെ സാധന ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഉണ൪ത്തണം. അതായത് നാം സമഷ്ടി സാധന ചെയ്യണം. ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തെ ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമൂഹത്തിന്‍റെ സമഗ്രമായ ഉന്നമനമാണ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിന്‍റെ നി൪മാണം !’

കർമ്മത്തിന്‍റെ ഫലം

‘എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യണം?’, എന്നത് നമ്മളുടെ കൈയിലാണ് എന്നാൽ ‘അതിന്റെ ഫലം എപ്പോൾ നൽകണം?’, എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൈയിലാണ്.

സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് !

പലപ്പോഴും സാധക൪ വളരെയധികം സാധനയുടെ (ആത്മീയ പരിശീലനം) പ്രയത്നങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാത്തത് എന്ന വിചാരം അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നു. അത്തരം സാധകർ ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം. 1. ആത്മീയ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും സ്വേച്ഛയാണ് (നമ്മുടെ ആഗ്രഹം). ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവദ്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് – കർമണ്യേ വാധികാരസ്തെ, മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ ഫലഹേതുർ ഭൂഃ മാ തേ സംഗോസ്ത്വകർമണി അർത്ഥം: നിനക്ക് കര്‍മ്മംചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമേ അര്‍ഹതയുള്ളൂ. കര്‍മ്മഫലങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ടെന്ന് കരുതരുത്. നീ … Read more

വാസസ്ഥാനം ഒരു ആശ്രമമാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം

‘വീടിനെ ആശ്രമമായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ; എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു. അത്തരം വീടുകളിലൂടെയാണ് ചൈതന്യ തരംഗങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത്. ഇത് അയൽ വീടുകളെയും അവരുടെ താമസക്കാരെയും പോലും സഹായിക്കുകയും പ്രദേശത്തെ അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ’

പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം വ്യക്തിഗത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ…

പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം വ്യക്തിഗത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം നിറവേറ്റാൻ ഒരാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഹിന്ദു സംസ്കാരം സ്വേച്ഛ (സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ) ഇല്ലാതാക്കുകയും ‘സത്-ചിത്-ആനന്ദം (സമ്പൂ൪ണ ആനന്ദം) എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മോക്ഷപ്രാപ്തിയുടെ ആഗ്രഹവും (ജനനമരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നു മുക്തി) ധർമ്മത്തെ സേവിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും !

സാധന ചെയ്യുന്നവർ ‘ഇനി ഭൂമിയിൽ ജന്മങ്ങൾ വേണ്ട. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ സാധന ചെയ്ത് മോക്ഷം ലഭിക്കണം’, എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, രാജ്യസ്നേഹികളും ധർമ്മസ്നേഹികളും ‘ധർമ്മത്തെ സേവിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കണം’, എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് ഒരാളുടെ സ്വന്തം ഇച്ഛയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, ‘എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇനി ജന്മം വേണ്ട’ എന്നതും സ്വന്തം ഇച്ഛയാണ് !