കാലത്തിന് അനുകൂലമായ സമഷ്ടി സാധനയുടെ പ്രാധാന്യം!

‘നാം കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ സാധന വേണം ചെയ്യാൻ. രാജ്യവും ധ൪മവും പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, നേർച്ചകൾ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം വീടുകൾതോറും പോയി, ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന (നിഷ്ക്രിയമായ) സമൂഹത്തെ സാധന ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഉണ൪ത്തണം. അതായത് നാം സമഷ്ടി സാധന ചെയ്യണം. ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തെ ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമൂഹത്തിന്‍റെ സമഗ്രമായ ഉന്നമനമാണ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിന്‍റെ നി൪മാണം !’