കേവലം 2000 – 3000 വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം മാത്രമാണ് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുള്ളത്….

കേവലം 2000 – 3000 വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം മാത്രമാണ് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി, യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്.