ഹിന്ദുക്കൾ മറ്റു മതസ്ഥരെ സാധന മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്…

ഹിന്ദുക്കൾ മറ്റു മതസ്ഥരെ സാധന മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, മറ്റു മതസ്ഥരെപ്പോലെ അവർ മറ്റുള്ളവരെ മതം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതരാക്കാറില്ല !