രാജ്യത്തിലെ പൌരന്മാർ ഈശ്വരപ്രാപ്തിയുടെ ദിശയിൽ…..

രാജ്യത്തിലെ പൌരന്മാർ ഈശ്വരപ്രാപ്തിയുടെ ദിശയിൽ വയ്ക്കുന്ന കാൽവെപ്പിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർഥ പുരോഗതി അളക്കാൻ സാധിക്കും !