ധർമപഠനവും ആത്മീയ സാധനയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ…

’ധർമപഠനവും ആത്മീയ സാധനയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ തന്റെ വൃദ്ധരായ മാതാ-പിതാക്കളെ പരിചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവരുടെ സ്വത്ത് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് !’

കേവലം 2000 – 3000 വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം മാത്രമാണ് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുള്ളത്….

കേവലം 2000 – 3000 വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം മാത്രമാണ് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി, യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്.

ഹിന്ദുക്കൾ മറ്റു മതസ്ഥരെ സാധന മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്…

ഹിന്ദുക്കൾ മറ്റു മതസ്ഥരെ സാധന മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, മറ്റു മതസ്ഥരെപ്പോലെ അവർ മറ്റുള്ളവരെ മതം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതരാക്കാറില്ല !

ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കടലിൽ ഇട്ടാൽ അത് കടലിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നു. അതേ പോലെ…

ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കടലിൽ ഇട്ടാൽ അത് കടലിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നു. അതേ പോലെ രാഷ്ട്ര ഭക്തർ രാഷ്ട്രവുമായി ഒന്നാകുകയും, സാധകർ പരമാത്മാവും ആയി ഒന്നാകുകയും ചെയ്യുന്നു.