ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കടലിൽ ഇട്ടാൽ അത് കടലിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നു. അതേ പോലെ…

ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കടലിൽ ഇട്ടാൽ അത് കടലിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നു. അതേ പോലെ രാഷ്ട്ര ഭക്തർ രാഷ്ട്രവുമായി ഒന്നാകുകയും, സാധകർ പരമാത്മാവും ആയി ഒന്നാകുകയും ചെയ്യുന്നു.