ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ഈ ലേഖനത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സവിശേഷതകൾ, രൂപങ്ങൾ, ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്തുതിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമജപങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീരാമൻ

ദേവീ-ദേവന്മാരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ വിശ്വാസം ദൃഢമാകുകയും ദേവതോപാസനയും സാധനയും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ അധ്യാത്മശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീരാമതത്ത്വം ആകർഷിക്കുകയും പ്രക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോലങ്ങൾ

ശ്രീരാമനവമി അഥവാ അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ വീട്ടിലോ ക്ഷേത്രത്തിലോ ശ്രീരാമതത്ത്വം ആകർഷിക്കുകയും പ്രക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാത്ത്വികമായ കോലങ്ങൾ വരയ്ക്കുക.

ശിവന്‍റെ ആധ്യാത്മിക സവിശേഷതകൾ

എപ്പോഴും നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ദേവനാണ് ശിവൻ. ശിവൻ സദാബന്ധമുദ്രയിൽ ആസനസ്ഥനായിരിക്കും. ഉഗ്രതപസ്സ് കൊണ്ട് വർധിച്ച ഉഷ്ണത്തെ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗംഗ,

ശിവൻ

ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഭക്തന്മാർക്ക് ശിവ തത്ത്വത്തെക്കുറിച്ചും, ശിവന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ആധികാരികവുമായ വിവരം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ ജ്ഞാനം ഭക്തന്മാർക്ക് സാധന ചെയ്ത് ശിവന്റെ അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിനായി സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നു.

ശിവന് കൂവളയില അർപ്പിക്കുന്ന രീതിയും അതിനു പിന്നിലുള്ള അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും

മിക്ക ഉപാസകരുടേയും സ്വഭാവം താരക സ്വരൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്നതിനാൽ ശിവന്റെ താരക ഉപാസന അവരുടെ പ്രകൃതിയുമായി ചേരുന്നതും അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്ക് അനുയോജ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

രുദ്രാക്ഷം

രുദ്ര + അക്ഷം എന്നതിൽ നിന്നുമാണ് രുദ്രാക്ഷം എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. ശിവപൂജ നടത്തുമ്പോള്‍ കഴുത്തിൽ നിശ്ചയമായും രുദ്രാക്ഷമാല അണിഞ്ഞിരിക്കണം.

ശിവന്‍റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ

ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ശിവന്‍റെ വിവിധ രൂപങ്ങളായ രുദ്രൻ, അർധനാരീശ്വരൻ, വേതാളൻ, നടരാജൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ആ രൂപങ്ങളുടെ കാര്യപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൽനിന്നും ശിവന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശാലത വ്യക്തമാകുന്നു.

പ്രാർഥനയുടെ മഹത്ത്വവും ഗുണങ്ങളും

വിവിധ തരം പ്രാർഥനകളെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തി, ചിന്താഗതി, കാഴ്ചപ്പാട് എന്നീ തലങ്ങളിൽ പ്രാർഥന കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ ലേഖനത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.