പ്രതികൂല സമയങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ (ഭാഗം 1)

വരാൻ പോകുന്ന പ്രതികൂല സമയങ്ങളിൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഭൂകമ്പം പോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ലോകമഹായുദ്ധം പോലുള്ള മനുഷ്യനിർമിത ദുരന്തങ്ങളും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും.