സത്സംഗം 11 : നിത്യവും പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ പട്ടികയിൽ എഴുതുക

ഈ സത്സംഗത്തിൽ നമുക്ക് സ്വഭാവദോഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി അത് ഏതു രീതിയിൽ എഴുതണം എന്നത് മനസ്സിലാക്കാം.

സത്സംഗം 10 : സ്വഭാവദോഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രക്രിയ

ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി എന്നു വച്ചാൽ ഈശ്വരനുമായി ഒന്നാകുന്ന മാർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം. ഈശ്വരനിൽ ദുർഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈശ്വരൻ സർവഗുണവല്ലഭനാണ്. നമുക്ക് ഈശ്വരനുമായി ഒന്നാകണമെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം.

സത്സംഗം 9 : സ്വഭാവദോഷങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനായി പ്രയത്നിക്കുക

ജീവിതം ആനന്ദത്തോടുകൂടി നയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള ദുർഗുണങ്ങൾ അതായത് സ്വഭാവദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ സത്സംഗത്തിൽ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം.

സത്സംഗം 6 : നാമജപം ഏകാഗ്രതയോടുകൂടിയും നന്നായി ആകുന്നതിനായും ചെയ്യേണ്ട പ്രയത്നങ്ങൾ

ഈ സത്സംഗത്തിൽ നമുക്ക് നാമജപത്തിന്റെ എണ്ണവും നിലവാരവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നത് മനസ്സിലാക്കാം.

സത്സംഗം 5 : നാമജപത്തിന്‍റെ വിവിധ രീതികൾ

നാമജപം നന്നായി ആകുന്നതിനായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജപം എഴുതുക, ജപമാല ഉപയോഗിച്ച് ജപിക്കുക എന്നിവയും നാമജപത്തിലെ വിവിധ വാണികളെക്കുറിച്ചും ഈ സത്സംഗത്തിൽ പഠിക്കാം.

സത്സംഗം 4 : നാമജപം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ

’ജകാരോ ജന്മ വിച്ഛേദകഃ പകാരോ പാപനാശകഃ’ അതായത് ’പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തോ അതാണ് ജപം.

സത്സംഗം 3 : സാധനയിൽ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ

ഇന്ന് നമുക്ക് പലയിടത്തും Dos and Donts അതായത് ചെയ്യേണ്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. അതേപോലെ സാധന ചെയ്യുമ്പോഴും നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സാധന നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും.

സത്സംഗം 2 : സാധനയിലെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ (ഭാഗം 2)

സാധനയുടെ ഒരു മഹത്ത്വമേറിയ തത്ത്വമാണ് അധ്യാത്മിക നിലയനുസരിച്ച് സാധന ചെയ്യുക എന്നത്. ഇത് ഭൌതീക നിലയല്ല, മറിച്ച് ആധ്യാത്മിക അർഥത്തിലാണ്.