ധർമത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി ഉത്തമം ആക്കുക, ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിയും ഉണ്ടാക്കുക എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ധർമ്മം സാധിച്ചു തരുന്നു.

യഥാര്‍ത്ഥ ഗുരു

രാജ്യം പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും അധര്‍മ്മം വാഴുമ്പോളും ആത്മീയമായി ഉണര്‍ന്നു കര്‍മ്മോദ്യുക്തനാകാന്‍ ഉപദേശിക്കുന്നയാളാണ് സര്‍വ്വശ്രേഷ്ഠനായ ഗുരു.

എന്താണ് ധർമ്മം

ശങ്കരാചാര്യരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ധർമ്മം എന്നാൽ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി ഉത്തമമാക്കുക, എല്ലാവരുടേയും ലൌകിക ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ ആത്മീയ ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന മൂന്ന് ഉദ്യമങ്ങളും നടപ്പിലാകുന്ന എന്തോ അത് ധർമ്മം.

ദത്താത്രേയ ഭഗവാന്‍റെ 24 ഗുരുക്കന്മാര്‍

ശ്രീമദ്ഭാഗവദത്തിൽ യദു-അവധൂത സംവാദമുണ്ട്. താൻ ഏതെല്ലാം ഗുരുക്കളെ സ്വീകരിച്ചു എന്നും എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു എന്നും ഇതിൽ അവധൂതൻ പറയുന്നു.

ശക്തി – ഉൽപത്തിയും അർഥവും പ്രവർത്തനവും

ഈ ലേഖനത്തിൽ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു മിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇല്ലാത്തതും, എന്നാൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദവുമായ അധ്യാത്മശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ രൂപവും മൂർത്തിശാസ്ത്രവും

ശ്രീകൃഷ്ണന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും കണ്ടുവരുന്നു. അവയെക്കുറിച്ച് ഈ ലേഖനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു.

ശ്രീ ഗണപതിയുടെ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥവും

ഈ ലേഖനത്തിൽ ശ്രീഗണപതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു മിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇല്ലാത്തതും, എന്നാൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദവുമായ അധ്യാത്മശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീ ഗണപതിയുടെ സവിശേഷതകള്‍

വിഘ്നഹരൻ, പ്രാണശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നവൻ, വിദ്യാപതി, നാദഭാഷയെ പ്രകാശഭാഷയായും നേരെ മറിച്ചും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവൻ, വാക്ദേവത എന്നിവയാണ് ശ്രീ ഗണപതിയുടെ ചില സവിശേഷതകള്‍

ശ്രീ ഗണപതിക്ക് കറുക പുല്ലും ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങളും അര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു കാരണമെന്താണ് ?

ശ്രീഗണപതിയുടെ ഉപാസനയിലെ ചില ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ലേഖനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.