ദത്താത്രേയ ഭഗവാന്‍റെ നാമജപം

 

1. ശ്രീ ദത്തഗുരുവിന്‍റെ നാമം എങ്ങനെ ജപിക്കണം?

നാമജപത്തിലൂടെ ദൈവീക തത്ത്വം കൂടുതൽ ലഭിക്കാൻ, നാമജപത്തിന്‍റെ ഉച്ചാരണം ആത്മീയമായി ശരിയായിരിക്കണം. ഇതിനായി ‘ശ്രീ ഗുരുദേവ് ​​ദത്ത്’ എങ്ങനെ ചൊല്ലാമെന്ന് മനസിലാക്കാം.

‘ശ്രീ ഗുരുദേവ് ​​ദത്ത്’ എന്ന താരക നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രീദത്തഗുരുവിന്‍റെ രൂപം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദത്താത്രേയ ഭഗവാൻ തന്‍റെ പിതൃക്കൾക്ക് സദ്ഗതി നൽകി പിതൃദോഷത്തിൽ നിന്നും തനിക്കും കുടുംബത്തിനും മുക്തി നൽകുവാൻ ഓടിയെത്തും എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടി നാമത്തിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ജപിക്കുക.

മറുവശത്ത്, മാരക നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ‘ശ്രീ ഗുരുദേവ് ​​ദത്ത‌്’ എന്ന നാമത്തിലെ ഓരോ അക്ഷരവും മാരക സ്വരത്തിൽ ഉച്ചരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സമയത്ത്, ദേവന്‍റെ നാമം കൂടുതൽ ഊന്നിപ്പറയണം, അതായത് ‘ദത്ത്’ എന്ന വാക്കിലെ ‘ദ’ എന്ന അക്ഷരത്തിന് ഊന്നല്‍കൊടുക്കുക.

 

2. കാലത്തിനനുസരിച്ച് നാം ഏതു രീതിയിൽ നാമം ജപിക്കണം ?

ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തി കാലത്തിന് അനുസൃതമായി ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഗുണം ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് അനുസൃതമായി നാം ഏതു രീതിയിൽ നാമജപം ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അധ്യാത്മശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്ത് പഠനം നടത്തി മഹർഷി അധ്യാത്മ വിശ്വവിദ്യാലയം, അനേകം നാമജപങ്ങൾ ഒാഡിയോ റിക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹർഷി അധ്യാത്മ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിലെ സംഗീത സമന്വയക് കുമാരി. തേജൽ പാത്രീക്കർ (ആധ്യാത്മിക നില 63%, സംഗീത ബിരുദധാരി) അവർകൾ മഹർഷി അധ്യാത്മ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകനായ പരാത്പര ഗുരു ഡോ. ജയന്ത് ആഠവലെജീയുടെ മാർഗദർശനപ്രകാരം ശ്രീ ഗുരദേവ് ദത്ത് എന്ന നാമജപം റിക്കോർഡ് ചെയ്തു. ഇത് സനാതൻ സംസ്ഥയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും സനാതൻ ചൈതന്യവാണി ആപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി മുന്നോട്ട് കാലത്തിന് അനുസൃതമായ നാമജപം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായിരിക്കും.

ശ്രീ ദത്താത്രേയ ഭഗവാൻ പിതൃക്കൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ഗതി നൽകുന്ന ദേവനാണ്. അതിനാൽ ശ്രീ ഗുരുദേവ് ദത്ത് എന്ന നാമജപം നിത്യവും ജപിച്ചാൽ പിതൃദോഷത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും.

A. നാമജപത്തിന്‍റെ വേഗത

മനുഷ്യന്‍റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായുള്ള ഗതി ആയിരിക്കും അവൻ ചെയ്യുന്ന ജപത്തിന്‍റെയും. ഈ നാമജപം മധ്യമ വേഗതയിലാണ് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത്. ആർക്കെങ്കിലും വേഗത കൂട്ടി ജപിക്കണമെങ്കിൽ നാമജപത്തിന്‍റെ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ വേഗത കൂട്ടി ജപിക്കാവുന്നതാണ്. എത്ര വ്യക്തികളുണ്ടോ അത്ര പ്രകൃതിയും അത്ര തന്നെ സാധനാമാർഗങ്ങളും, എന്ന സാധനയുടെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം നാമജപത്തിന്‍റെ വേഗത ഏത്ര വച്ചാലാണോ ഭക്തിഭാവത്തോടെ ജപിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നു വച്ചാൽ ആ വേഗതയിൽ ജപിക്കുക.

B. രണ്ടു നാമജപങ്ങൾക്കിടയിൽ വിടേണ്ട സമയം

ഒരു നാമം ജപിച്ചതിനുശേഷം അടുത്ത നാമം എത്ര നിമിഷങ്ങൾക്കുശേഷം ജപിക്കണം?, എന്ന ചോദ്യത്തിന് പരാത്പര ഗുരു ഡോ. ജയന്ത് ആഠവലെജീ നൽകിയ ഉത്തരം ഇപ്രകാരമാണ്, വ്യക്തിയുടെ പ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായി രണ്ടു ജപങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർക്ക് ഒഴിവ് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. റിക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ നാമജപത്തിൽ സാധാരണയായി വയ്ക്കാവുന്ന സമയം വിട്ടിട്ടുണ്ട്.

സനാതൻ സംസ്ഥയിൽ ഇപ്രകാരം സൂക്ഷ്മതയിലേക്കു നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാലാണ് സനാതൻ സംസ്ഥയിലെ സാധകർ വേഗത്തിൽ ആത്മീയ ഉന്നതി നേടുന്നത്.

– കുമാരി. തേജൽ പാത്രിക്കർ, സംഗീത ബിരുദധാരി, സംഗീത സമന്വയക്, മഹർഷി അധ്യാത്മ വിശ്വവിദ്യാലയം, സനാതൻ ആശമ്രം, ഗോവ

 

ദത്താത്രേയ ഭഗവാന്‍റെ നാമജപം

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ‘ശ്രീ ഗുരുദേവ് ദത്ത്’ ജപം കേൾക്കുക.

“ശ്രീ ഗുരുദേവ് ദത്ത്”

“ഓം ഓം ശ്രീ ഗുരുദേവ് ദത്ത് ഓം

ദത്താത്രേയ ഭഗവാന്‍റെ നാമം
ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ

ദത്താത്രേയ ഭഗവാന്‍റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തി കാരണം ഭക്തന്‍റെ ചുറ്റും ഒരു സംരക്ഷണ കവചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.

പിതൃക്കൾക്ക് സദ്ഗതി നൽകുവാൻ സഹായിക്കുന്ന നാമജപവും ഉപാസനയും !

അതൃപ്തരായ പിതൃക്കൾ കാരണമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് ദത്താത്രേയ ഭഗവാന്‍റെ നാമം ജപിക്കുക

ഇക്കാലത്ത് പണ്ടു കാലങ്ങളെപ്പോലെ ആരും ശ്രാദ്ധം മുതലായ കർമങ്ങളോ സാധനയോ ചെയ്യാത്തതു കാരണം പലർക്കും പിതൃക്കളുടെ അതൃപ്തരായ ലിംഗദേഹം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കു മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പിതൃദോഷം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നും പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത്തരം ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തികളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിതൃക്കളെക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്നതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി അതിനു വേണ്ടതായ സാധന ചെയ്യണം. വിവാഹം നടക്കാതിരിക്കുക, വിവാഹം നടന്നാൽ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാതിരിക്കുക, പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ തന്നെ ഗർഭധാരണം നടക്കാതിരിക്കുക, ഗർഭധാരണം നടന്നാൽ ഗർഭം അലസുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി സമയത്തിനുമുന്പ് ജനിക്കുക, ബുദ്ധിവളർച്ച ഇല്ലാത്തതോ വികലാംഗനോ ആയ കുട്ടി ജനിക്കുക, പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ ജനിക്കുക, കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുക തുടങ്ങിയവ.

അതൃപ്തരായ പിതൃക്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും സംരക്ഷണത്തിനായി ബുദ്ധിമുട്ടിന്‍റെ തീവ്രതയനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഉപാസന 

1. ഒരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാനായും അതുപോലെതന്നെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, 1 – 2 മണിക്കൂർ ’ശ്രീ ഗുരുദേവ് ദത്ത്’ എന്ന നാമം നിത്യേന ജപിക്കുക.

2. മധ്യമ നിലയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കുലദേവതയുടെ നാമജപത്തിനോടൊപ്പം ’ശ്രീ ഗുരുദേവ് ദത്ത്’ എന്ന നാമം നിത്യേന 2 – 4 മണിക്കൂർ ജപിക്കുക. കൂടാതെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീദത്താത്രേയ ക്ഷേത്രത്തിൽ 7 തവണ പ്രദക്ഷിണയും 1-2 മാല (1 മാല = 108 തവണ) നാമജപവും ഒരു വർഷത്തോളം ചെയ്യുക. അതു കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യേന 3 മാല നാമജപം പര്യാപ്തമായിരിക്കും.

3. ബുദ്ധിമുട്ട് അത്യധികമാണെങ്കിൽ കുലദേവതയുടെ നാമജപത്തിനോടൊപ്പം ’ശ്രീ ഗുരുദേവ് ദത്ത്’ എന്ന നാമം നിത്യേന 4 മുതൽ 6 മണിക്കൂർ ജപിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ജ്യോതിർലിംഗമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നാരായണബലി, നാഗബലി, ത്രിപിണ്ഡീശ്രാദ്ധം, കാലസർപ്പശാന്തി തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും വിധി നടത്തുക. അതിനോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും ദത്താത്രേയ ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിച്ച് സാധന ചെയ്യുകയോ സന്യാസിമാരുടെ സേവ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹം നേടുകയോ ചെയ്യുക.

4. പിതൃപക്ഷത്തിലും (ഭാദ്രപദ മാസത്തിലെരണ്ടാം പക്ഷം), കർക്കടക അമാവസ്യക്കും, ’ശ്രീ ഗുരുദേവ് ദത്ത്’ എന്ന നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിതൃക്കൾക്ക് മുന്പോട്ടുള്ള ഗതി വേഗത്തിൽ ലഭിക്കും. ആയതിനാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ 6 മണിക്കൂർ (72 മാല) ദത്തനാമം ജപിക്കുക.

സന്ദർഭഗ്രന്ഥം : സനാതൻ സംസ്ഥയുടെ ’ദത്താത്രേയൻ’ എന്ന ലഘുഗ്രന്ഥം