എണ്ണ വിളക്കും നെയ്യ് വിളക്കും വൈദ്യുതി വിളക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

എണ്ണ വിളക്കും നെയ്യ് വിളക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് പൂജയിൽ നെയ്യ് വിളക്കിന്
എണ്ണ വിളക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്?

താഴെ പട്ടികയിൽ എണ്ണ വിളക്കും നെയ്യ് വിളക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

എണ്ണ വിളക്ക് നെയ്യ് വിളക്ക്
1.
ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണം ദിവസവും വിളക്കില്‍ നെയ്യ് ഒഴിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ദേവതകളുടെ തരംഗങ്ങൾ ആഗിരണവും വികിരണവും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതൽ
2.
തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയം കൂടുതൽ കുറവ്
3.
ദേവതയുടെ തത്ത്വം സഗുണം സഗുണ-നിർഗുണം
4.
ആഗിരണ ശക്തി 1 മീറ്റർ ചുറ്റളവ് വരെയുള്ള തരംഗങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു സ്വർഗലോകം വരെയുള്ള തരംഗങ്ങളുടെ ആഗിരണം
5.
തിരി അണഞ്ഞതിനു ശേഷം –
a.  അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ രജോഗുണം വർധിക്കുന്നു സാത്ത്വികത കൂടുതൽ നേരം നിലനിൽക്കുന്നു
b.  മാറ്റങ്ങളുടെ കാലാവധി അര മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ
6.
വ്യക്തിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ –
a. ജീവിന് ചുറ്റുമുണ്ടാ
കുന്ന കവചത്തിന്‍റെ രൂപം
വേഗതയേറിയതും അനിയന്ത്രിതവും ശാന്തവും തിരകൾ പോലുള്ള
തുമായ തരംഗങ്ങൾ
b. പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്ന ശക്തി മനഃശക്തി ആത്മശക്തി
c. കുണ്ഡലിനീ ചക്രങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം മൂലാധാരവും സ്വാധിഷ്ഠാനവും മണിപൂരകവും അനാഹതവും
d. പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്ന നാഡി സൂര്യനാഡി ആവശ്യമനുസരിച്ച് വേണ്ടുന്ന നാഡി പ്രവർത്തിക്കുന്നു
 e. മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പ്രാണമയകോശത്തിലെ രജ കണങ്ങൾ പ്രബലമാകുന്നതിനാൽ വ്യക്തി ചഞ്ചലമാകുന്നു പ്രാണമയ മനോമയ കോശങ്ങളിലെ സത്ത്വ കണ ങ്ങൾ പ്രബലമായി വ്യക്തി ശാന്തവും അചഞ്ചലവും ആകുന്നു
7.
അനുഭൂതിയുടെ നില സുഗന്ധം, മധുരം സ്വാദ് എന്നിങ്ങനെ പൃഥ്വി, ജലം എന്ന തത്ത്വങ്ങളുടെ അനുഭൂതി പ്രകാശം, ദർശനം, സ്പർശം, എന്നിങ്ങനെ അഗ്നി, വായു എന്ന തത്ത്വങ്ങളുടെ അനുഭൂതി

വൈദ്യുതി വിളക്കും നെയ്യ് വിളക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ?

വൈദ്യുത വിളക്ക് നെയ്യ് വിളക്ക്
1. സാത്ത്വികത ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല ഉണ്ട്
2. പ്രകാശത്തിന്‍റെ സ്വരൂപം കണ്ണുകൾ ചിമ്മി പോകുന്നു മൃദുലം, ആത്മജ്യോതിയുടെ പ്രതീകം
3. വിളക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷമുള്ള മനോഭാവം ബഹിർമുഖം അന്തർമുഖം
സന്ദർഭം : ’പൂജാമണ്ഡപവും പൂജാസാമഗ്രികളും’ എന്ന സനാതൻ സംസ്ഥയുടെ ലഘുഗ്രന്ഥം

1 thought on “എണ്ണ വിളക്കും നെയ്യ് വിളക്കും വൈദ്യുതി വിളക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം”

Leave a Comment