ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2022 ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ತಮಗೆ ಈ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತು? ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ.