ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (13)

‘ಅ ೨’ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ನಾವು ‘ಅ ೨’ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಚಾರವು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ‘ಸಂಕಲ್ಪ-ವಿಕಲ್ಪ’ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪ್ರಸಂಗವು ಘಟಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಧ ತುಂಬಿರುವ ಲೋಟದ ಉದಾಹರಣೆಯು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಲೋಟವು ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (12)

ಕಳೆದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಖ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ತಖ್ತೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬರೆಯಬೇಕು, ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ತಖ್ತೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ತಪ್ಪನ್ನು ಬರೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ, ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕುವುದು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇಂದು ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆ ಎಂದರೇನು? ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯೆಂದರೇನು? ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮಿಂದಾದ … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (11)

ಸ್ವಭಾವದೋಷ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ತಖ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಭಾವದೋಷ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ದಿನ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು. ಮುಂದಿನ ಅನುಕ್ರಮ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ೧,೨,೩ ಹೀಗೆ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು. ಅಯೋಗ್ಯ ಕೃತಿ/ ವಿಚಾರ/ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಮುಂದಿನ ಮಹತ್ವದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೆಂದರೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಅಯೋಗ್ಯ ಕೃತಿ, ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ! … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (10)

ಇಂದು ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಈ ಸ್ವಭಾವದೋಷ-ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಆನಂದಿತರೂ, ಉತ್ಸಾಹಿಗಳೂ ಆಗಿ ಒತ್ತಡರಹಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಮಗೆ ದೈನಂದಿನ ಒತ್ತಡಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಭಾವದೋಷ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಹತ್ವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಾಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವಭಾವದೋಷಗಳ (ಷಡ್ರಿಪುಗಳ) ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾದ ಹೊರತು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (9)

ಸ್ವಭಾವದೋಷ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಹತ್ವ ಕಳೆದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಧನೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಭಾವದೋಷಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಮಾನವನು ಷಡ್ರಿಪುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂತರು ಸಹ ಷಡ್ರಿಪುಗಳು ಮಾನವನ ಶತ್ರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ ಮತ್ತು ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಈ ಷಡ್ರಿಪುಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಷಡ್ರಿಪುಗಳ ಸಮೇತ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವು … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (8)

ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗುರುಕೃಪೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿಯು ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ‘ಗುರುಕೃಪಾ ಹಿ ಕೇವಲಂ ಶಿಷ್ಯಪರಮಮಂಗಲಮ್’, ಅಂದರೆ ಶಿಷ್ಯನ ಪರಮಮಂಗಲವು ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗುರುಗಳು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಆತನನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುಕೃಪೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವುದನ್ನೇ ಗುರುಕೃಪಾಯೋಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಗುರುಕೃಪಾಯೋಗಾನುಸಾರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ೨ ಅಂಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆ. ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (7)

ಸತ್ಸಂಗದ ಮಹತ್ವ ಅ. ಸತ್ಸಂಗ ಎಂದರೆ ಏನು? ಸತ್ಸಂಗ ಎಂದರೆ ಸತ್ ನ ಸಂಗ. ಸತ್ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಗ ಎಂದರೆ ಸಹವಾಸ! ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರನ ಸಹವಾಸ ಸಿಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸಂತರು ಈಶ್ವರನ ಸಗುಣ ರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂತರ ಸಹವಾಸವೇ ನಮಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸತ್ಸಂಗ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಂತರ ಸಂಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಧಕರ ಸಂಗದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆಮಹತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ, ಧರ್ಮ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (6)

ನಾಮಜಪದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಸಂತರೂ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಹಲವರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಸರಳ ಸುಲಭ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏಕೆ ಉತ್ಸಾಹವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ. ೧೦೦ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಶೇ ೭೦ ರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯು ಶರೀರ ಮತ್ತು … Read more