ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (20)

ಇ-೧ ಮತ್ತು ಇ-೨ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ‘ಅ-೧’, ‘ಅ-೨’, ಮತ್ತು ‘ಅ-೩’, ‘ಆ-೧’ ಮತ್ತು ‘ಆ-೨’ ಈ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇ-೧ ಮತ್ತು ಇ-೨ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಈಶ್ವರನ ಅಂಶವಿದೆ. ಸ್ವಭಾವದೋಷ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಭಾವದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರಿ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಶಿಲ್ಪಿಯು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿ, … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (19)

ಆ-೨ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆ ಪದ್ಧತಿ ಕಳೆದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ-೧ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಾವು ಆ-೨ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ-೧ ಹಾಗೂ ಆ-೨ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ದೂರ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅವರಿಗಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆ-೧ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬೇರೆಯವರ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ-೨ … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (18)

ಆ-೧ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಅ-೧, ಅ-೨, ಮತ್ತು ಅ-೩ ಈ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸೂಚನಾಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದರೆ ಆ-೧ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರರ ಅಯೋಗ್ಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒತ್ತಡವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ವರ್ತನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆ-೧ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (17)

‘ಅ-೧’, ‘ಅ-೨’ ಮತ್ತು ‘ಅ-೩’ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿ ‘ಅ-೧’, ‘ಅ-೨’ ಮತ್ತು ‘ಅ-೩’ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗ ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ‘ಅ-೧’, ‘ಅ-೨’ ಮತ್ತು ‘ಅ-೩’ ಈ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಅಯೋಗ್ಯ ಕೃತಿಗಳು, ನಮ್ಮ … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (16)

‘ಅ ೩’ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಅ – ೧ ಮತ್ತು ಅ – ೨ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಈಗ ನಾವು ಅ – ೩ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಅ. ಅ ೩ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿಯ ತತ್ತ್ವ ಅ ೩ ಸ್ವಯಂಸೂಚನಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಕಠಿಣ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (15)

ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಸ್ವಭಾವದೋಷ-ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅ ೧ ಮತ್ತು ಅ ೨ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಅ. ಸುಲಭ ವಾಕ್ಯರಚನೆ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ವಾಕ್ಯರಚನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯೋಗ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿರಬೇಕು. ಆ. ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಸೂಚನೆಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಾರದು. ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ‘ಇಲ್ಲ’, … Read more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗ (14)

‘ಅ೧’ ಮತ್ತು ‘ಅ೨’ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ‘ಅ೧’ ಮತ್ತು ‘ಅ೨’ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡುವುದು ಎಂದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯದ್ದೇ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ? ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಅಯೋಗ್ಯ ಕೃತಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಯೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ‘ಅ೧’ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಧಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ೧-೨ ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಉಮ್ಮಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಅ-೨’ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯನ್ನು … Read more