నాగపంచమి

మన పండుగలన్నింటికీ ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంది మరియు ఇది హిందూ ధర్మంలో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. భగవంతుడు విశ్వంలో – ప్రతి జీవి లోపల – సర్వవ్యాపి అనే ప్రధాన సూత్రాన్ని హిందూ ధర్మం మనకు బోధిస్తుంది. వివిధ పండుగల ద్వారా మనకు దీనిని అనుభవపూర్వకంగా నేర్పుతారు.

ఉత్సవములో ఏ విషయాలు ఉండాలి ?

ఉత్సవములో ఏ విషయాలు ఉండాలి ? అ. శాస్త్రానికి అనుగుణంగా మూర్తిస్థాపన. ఆ. పూజాస్థలములో మరియు ఉత్సవ మంటపములో క్రమశిక్షణ మరియు పావిత్య్రము. ఇ. ధార్మిక విధిని మరియు దేవతల అధ్యాత్మికశాస్త్రము యొక్క అర్థమును తెలుసుకొని ఉత్సవములోని అన్ని కార్యములను సేవాభావముతో చేసే కార్యకర్తలు. ఈ. సమాజసహాయము, దేశరక్షణ, మరియు ధర్మ జాగృతి చేయు కార్యక్రమాలు. ఉ. అధ్యాత్మికప్రచారము, ధార్మిక, సామాజిక, మరియు దేశమునకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలకు ఎక్కువ నిధిని ఉపయోగించాలి. ఊ. ధర్మప్రచారము మరియు ధార్మిక … Read more

‘ఇకో-ఫ్రెండ్లి గణేశోత్సవం పేరిట ‘ట్రీ గణేశ’ అనే అశాస్త్రీయ ప్రకారం యొక్క ప్రచారం !

పండుగలు మరియు ఉత్సవాలలో చేయబడే ప్రతి ఆచరణకు ప్రధానంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం పొందే ఉద్దేశం ఉంటుంది అనే విషయం హిందువులకు ధర్మశిక్షణ లేనందువల్ల వారికి గమనానికి రావడం లేదు. సాధన చేయని వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక ఆచరణల వల్ల కలిగే అనుభూతులను పొందలేడు. పండుగ-ఉత్సవములోని ఆచరణలకు గల శాస్త్రం తెలుసుకోవాలంటే దాని గురించి జ్ఞ్యానం ఉన్నవారు అనగా సంత మహనీయుల మార్గదర్శనం పొందాలని వారికి అనిపించదు. సామాజిక, భౌతిక, పర్యావరణకు సంబంధించిన ఆలోచనలే సరి అయినది అని అనిపిస్తుంది. … Read more

శ్రీ గణేశుడి విగ్రహా పూజావిధి

శ్రీ గణేశ చతుర్థి రోజున పూజ కోసం ఇంటికి కొత్త విగ్రహం తీసుకుని వస్తాము. ఆ విగ్రహంలోకి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి షోడశోపచార పూజ చేయడం జరుగుతుంది.

శ్రీ గణపతి ఉత్తరపూజ

లక్ష్యం ఏమిటంటే, పూజ చేసేవారు గరిష్టంగా శ్రీ గణపతితత్త్వాన్ని పొందాలి. ముగింపులో ఉత్తరపూజ అనేది తుది దశ, ఇది శ్రీ గణపతి తరంగాలను గరిష్ట స్థాయిలో ఆకర్షించి ఆరాధకుడు లాభం పొందటానికి సహాయపడుతుంది.

సార్వజనిక గణేశోత్సవంలో ఏమి ఉండకూడదు ? మరియు ఏది ఉండాలి ?

హిందువులలో దేశం మరియు ధర్మం పట్ల అభిమానం నిర్మాణం అవ్వాలి మరియు హిందువులను ఐక్య పరచడం సులభమవ్వాలనే గొప్ప ఆలోచనతో లోకమాన్య తిలక్ గారు ఈ సార్వజనిక గణేశోత్సవమును ప్రారంభించారు; కానీ ప్రస్తుతం సార్వజనిక గణేశోత్సవములో జరుగుతున్నా తప్పుడు ఆచరణలు మరియు అశాస్త్రీయ పద్ధతుల మూలంగా ఉత్సవం యొక్క మూల ఉద్దేశం విఫలమవడంతో పాటు ఉత్సవం యొక్క పవిత్రత కూడా నష్టమైంది. ‘సార్వజనిక శ్రీ గణేశోత్సవము ఎలా ఉండకూడదు మరియు ఎలా ఉండవలెను’, అని క్రింది విషయాల … Read more

శ్రీ గణేశ చతుర్థీ రోజున పూజ చేసేందుకు మూర్తిని ఇంటికి ఎలా తీసుకొనిరావలెను ?

మూర్తి యొక్క ముందు భాగము నుండీ సగుణ తత్త్వము మరియు వెనుక భాగము నుండీ నిర్గుణ తత్త్వము ప్రక్షేపితము అవుతుంది. మూర్తిని చేతిలో పట్టుకొనేవారు పూజకుడైయుంటాడు.

శ్రీ గణేశ చతుర్థి వ్రతం యొక్క మహత్వం

భాద్రపద శుక్ల చతుర్థి నుండి అనంత చతుర్థి వరకు గణేశుని లహరులు భూమిపైకి ఎక్కువ ప్రమాణములో రావడము వలన యమలహరుల తీవ్రత తక్కువ అగుటకు సహాయమౌతుంది.