శివుని రూపాలు

రు అనగా ఏడవడం మరియు ద్ర అనగా పరుగెత్తడం. రుద్ర అనగా ఏడ్చేవాడు, ఏడిపించువాడు, ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ పరుగెత్తువాడు. దేవుడు దర్శనమివ్వాలని ఏడ్చువాడు.

శివుని ఉపాసన

‘త్రిపుండ్ర’ అంటే భస్మము యొక్క మూడు అడ్డ నామాలు. ఈ మూడు నామాల భావార్థము – జ్ఞానము, పవిత్రత మరియు తపస్సు (యోగసాధన), అలాగే ఇదే భావార్థము శివుని 3 కళ్ళకు కూడా వర్తిస్తుంది.

శ్రీ గణపతి ఉపాసన

ఇలాంటి కృతి చేయుట వలన ఉపాసకునికి ఆ దేవుని తత్వము ఎక్కువగా లభించుటకు సహాయమవుతుంది. ఈ ఉద్దేశంతో శ్రీ గణపతి ఉపాసనకు సంబంధించిన కొన్ని శాస్త్రమును ఈ లేఖన ద్వారా తెలపడమైనది.

గణేష్ విగ్రహం యొక్క విభిన్న వైవిధ్యాలు ఏమిటి ?

శివుడిలాగే, గణపతికి కూడా లింగము ఉంది. దీనిని గణపత్యలింగ అంటారు. ఇది దానిమ్మ, నిమ్మ, తెల్ల గుమ్మడికాయ లేదా జామున్ ఆకారంలో ఉంటుంది.

శ్రీ గణపతి కి గల ఇతర పేర్లు మరియు దాని అర్థము

గణ+పతి= గణపతి. సంస్కృత (కోశ) నిఘంటువనుసారంగా గణ అంటే పవిత్రకాలు. పవిత్రకాలంటే సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ చైతన్యకణాలు. పతి అంటే పాలించేవాడు (స్వామి). గణపతి అంటే పవిత్రకాలకు స్వామి.

హనుమంతుడు

హనుమాన్ జయంతి రోజున మిగితా రోజులకు పోలిస్తే వాతావరణంలో 1000 రెట్లు ఎక్కువ హనుమంతుని తత్త్వం కార్యనిరతమై ఉంటుంది. హనుమంతుని ఉపాసకులకు ఈ తత్త్వం యొక్క ప్రయోజనం కలగాలనే ఉద్దేశంతో హనుమంతుని వేరు వేరు రూపాలు దాని శాస్త్రము మరియు హనుమంతుని ఉపాసనా శాస్త్రము గురించి ఇక్కడ పొందుపరచడమైనది.