ఉత్సవములో ఏ విషయాలు ఉండాలి ?

ఉత్సవములో ఏ విషయాలు ఉండాలి ?

అ. శాస్త్రానికి అనుగుణంగా మూర్తిస్థాపన.

ఆ. పూజాస్థలములో మరియు ఉత్సవ మంటపములో క్రమశిక్షణ మరియు పావిత్య్రము.

ఇ. ధార్మిక విధిని మరియు దేవతల అధ్యాత్మికశాస్త్రము యొక్క అర్థమును తెలుసుకొని ఉత్సవములోని అన్ని కార్యములను సేవాభావముతో చేసే కార్యకర్తలు.

ఈ. సమాజసహాయము, దేశరక్షణ, మరియు ధర్మ జాగృతి చేయు కార్యక్రమాలు.

ఉ. అధ్యాత్మికప్రచారము, ధార్మిక, సామాజిక, మరియు దేశమునకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలకు ఎక్కువ నిధిని ఉపయోగించాలి.

ఊ. ధర్మప్రచారము మరియు ధార్మిక కార్యక్రమాలలో కార్యకర్తల పూర్తి సంవత్సరమంతా సహభాగము.

Leave a Comment