మహాలయ పక్షంలో శ్రాద్ధము చేయుటకు గల మహత్యము

అసంతృప్తులైన పూర్వీకుల యోక్క కష్టాల నుండి రక్షణ పొందుటకు సవత్సరమంత ప్రతిరోజు ‘శ్రీ గురుదేవ దత్త’ ఈ నామజపమును ముందు చెప్పిన విధంగా స్మరించండి.