ಚಮಚ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವುದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ !

ಸಜೀವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೈತನ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಚಮಚವು ಧಾತುವಿನ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆ ಶೇ. ೨೦ ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಐದೂ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಪಂಚತತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೈಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ, ಆಗ ಅವನ ಕೈಗಳ ಐದೂ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ತುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯು ಪುನಃ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಪಾತಯೋಗಕ್ಕನುಸಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಚಮಚದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಐದೂ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ತರ್ಜನಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಚಮಚದಲ್ಲಿನ ರಜ-ತಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಚಮಚದಲ್ಲಿನ ರಜ-ತಮಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಚಮಚದಲ್ಲಿನ ಆಹಾರಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರದಿಂದ ರಜ-ತಮಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಚಮಚದಿಂದ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗದೇ, ಹಾನಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಮಚದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ (ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ) ಕೈಯಿಂದ ಸೇವಿಸುವುದು (ಊಟ ಮಾಡುವುದು) ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಚರ್ಮ ರೋಗ, ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಸೂಪ್, ಪಾಯಸ ಇವುಗಳಂತಹ ತೆಳು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೈಗಳಿಗಿಂತ ಚಮಚದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಅಪವಾದಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೈಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಚಮಚದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಕೈಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವುದು
೧. ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದು ? ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿ
೨. ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಗುಣ ರಜ-ತಮ ರಜ-ಸತ್ತ್ವ
೩. ಪಂಚತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರತ ತತ್ತ್ವ ಪೃಥ್ವಿ ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಅನಾಮಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಪ, ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತೇಜ, ತರ್ಜನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ  ಪಂಚತತ್ತ್ವಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತವೆ
೪. ಶಕ್ತಿಪಾತಯೋಗಕ್ಕನುಸಾರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಪುನಃ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು/ಪ್ರವೇಶಿಸದಿರುವುದು ಪ್ರವೇಶಿಸದಿರುವುದು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು
೫. ಚಮಚ ಅಥವಾ ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ಆಹಾರದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಮಚದಲ್ಲಿನ ರಜ-ತಮ ಲಹರಿಗಳು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗುವುದು
೬. ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮದ ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇ.) ಮತ್ತು ಕಾಲಾವಧಿ
೬ ಅ. ಸ್ವರೂಪ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಒಳ್ಳೆಯ
೬ ಆ. ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇ.) ೧೦ ೨೦
೬ ಇ. ಕಾಲಾವಧಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಒಂದು ದಿನ
೭. ಚಮಚ ಅಥವಾ ಕೈಗಳ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆ ಆಹಾರದ  ಮೂಲಕ ಪುನಃ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು
೮. ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ? (ಟಿಪ್ಪಣಿ) ೨೦ ರಿಂದ ೬೦ ೩೦ ರ ಮುಂದೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ – ಶೇ. ೬೧ ಮಟ್ಟದ ನಂತರ ದೇಹದ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಶೇ. ೬೧ ಮಟ್ಟದ ನಂತರ ಚಮಚದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮವು ಕಡಿಮೆಯಾಗ ತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಶೇ. ೭೧ ರಿಂದ ಶೇ. ೮೦ ಮಟ್ಟದ ವರೆಗೆ ಚಮಚದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ ಶೇ.೧ ರಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೇ. ೮೧ ಮಟ್ಟದ ನಂತರ ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಶೇ. ೦ (ಸೊನ್ನೆಯಷ್ಟು) ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

– ಕು. ಮಧುರಾ ಭೋಸಲೆ, ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮ, ರಾಮನಾಥಿ, ಗೋವಾ. (೨.೮. ೨೦೨೦)

2 thoughts on “ಚಮಚ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವುದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ !”

Leave a Comment