ప్రథమ పూజ గణపతికి ఎందుకు ?

గణపతి పది దిక్కుల స్వామి. తన అనుమతి లేకుండా ఇతర దేవతలు పూజాస్థలానికి రాలేరు. గణపతి ఒక్క సారి దిక్కులను విముక్తి పరచిన తరువాత ఏ దేవత యొక్క ఉపాసన మనం చేస్తుంటామో ఆ దేవత ఆ స్థలానికి రాగలరు. అందువలనే ఏ ఒక్క శుభ కార్యం చేస్తున్నప్పడు లేదా ఏదైనా ఒక దేవత పూజ చేసే ముందు ప్రథమంగా గణపతి పూజను చేస్తారు.

గణపతి చెడు శక్తులను తన పాశంతో బంధించి ఉంచుతాడు. కాబట్టి తన పూజ వలన శుభకార్యంలో ఏ విఘ్నాలు రావు.

Leave a Comment