ರಾಮತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ರಂಗೋಲಿ

ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ತಾರಕ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ರಂಗೋಲಿ. ಆಧಾರ : ಸನಾತನದ ಕಿರು ಗ್ರಂಥ ‘ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ರಂಗೋಲಿಗಳು’ ಈ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಾಮಜಪದ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ !

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ರಂಗೋಲಿಗಳು

13 ರಿಂದ 7 ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮೇಲಿನ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಂಗೋಲಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಿಸಬಹುದು. 17 ರಿಂದ 9 ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 8 ಚುಕ್ಕೆಗಳು