ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ರಂಗೋಲಿಗಳು

13 ರಿಂದ 7 ಚುಕ್ಕೆಗಳು

ಮೇಲಿನ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಂಗೋಲಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಿಸಬಹುದು.

17 ರಿಂದ 9 ಚುಕ್ಕೆಗಳು

ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 8 ಚುಕ್ಕೆಗಳು

Leave a Comment