೧೦೦% ರಷ್ಟು ಖಚಿತ ಭವಿಷ್ಯಕಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಬೀಜ ಫಲಿತವಾದ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯಕ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯ(ಜಾತಕ)ಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ೩೦ ರಿಂದ ೩೫% ರಷ್ಟು (ನಿಜ ) ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಔಷಧಿ ಸೇವನೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಯೋಗ

ರೋಗಿಯು ‘ಬೇಗನೆ ಗುಣವಾಗಬೇಕು; ಎಂದು ಜೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಯೋಗ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ತಿಥಿ, ವಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮಹತ್ವ !

ಶನಿದೇವತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮಹತ್ವ, ಏಳುವರೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ…

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ?

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.