ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ

ಭೀಮರೂಪೀ ಮಹಾರುದ್ರಾ ವಜ್ರ ಹನುಮಾನ ಮಾರುತೀ |
ವನಾರೀ ಅಂಜನೀಸೂತಾ ರಾಮದೂತಾ ಪ್ರಭಂಜನಾ ||೧||

ಮಹಾಬಳೀ ಪ್ರಾಣದಾತಾ ಸಕಳಾಂ ಉಠವೀ ಬಳೇಂ |
ಸೌಖ್ಯಕಾರೀ ಶೋಕಹರ್ತಾ ಧೂರ್ತ ವೈಷ್ಣವ ಗಾಯಕಾ ||೨||

ದೀನಾನಾಥಾ ಹರೀರುಪಾ ಸುಂದರಾ ಜಗದಂತರಾ |
ಪಾತಾಲದೇವತಾಹಂತಾ ಭವ್ಯಸಿಂದೂರಲೇಪನಾ ||೩||

ಲೋಕನಾಥಾ ಜಗನ್ನಾಥಾ ಪ್ರಾಣನಾಥಾ ಪುರಾತನಾ |
ಪುಣ್ಯವಂತಾ ಪುಣ್ಯಶೀಳಾ ಪಾವನಾ ಪರಿತೋಷಕಾ ||೪||

ಧ್ವಜಾಂಗೇ ಉಚಲೀ ಬಾಹೋ ಆವಶ ಲೋಟತಾ ಪುಢೇ |
ಕಾಳಾಗ್ನಿ ಕಾಳರುದ್ರಾಗ್ನಿ ದೇಖತಾಂ ಕಾಂಪತೀ ಭಯೇಂ ||೫||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ಮಾಇಲೀಂ ನೇಣೋಂ ಆಂವಾಳೇ ದಂತಪಂಗತೀ |
ನೇತ್ರಾಗ್ನೀ ಚಾಲಿಲ್ಯಾ ಜ್ವಾಳಾ ಭೃಕುಟೀ ತಾಠಿಲ್ಯಾ ಬಳೇಂ ||೬||

ಪುಚ್ಛ ತೇಂ ಮುರ್ಡಿಲೇಂ ಮಾಥಾ ಕಿರೀಟೀ ಕುಂಡಲೇಂ ಬರೀಂ |
ಸುವರ್ಣ ಕಟಿ ಕಾಂಸೋಟೀ ಘಂಟಾ ಕಿಂಕಿಣಿ ನಾಗರಾ ||೭||

ಠಕಾರೇ ಪರ್ವತಾ ಐಸಾ ನೇಟಕಾ ಸಡಪಾತಳೂ |
ಚಪಳಾಂಗ ಪಾಹತಾಂ ಮೋಠೇಂ ಮಹಾವಿದ್ಯುಲ್ಲತೇಪರೀ ||೮||

ಕೋಟಿಚ್ಯಾ ಕೋಟಿ ಉಡ್ಡಾಣೇಂ ಝೇಂಪಾವೇ ಉತ್ತರೇಕಡೇ |
ಮಂದ್ರಾದ್ರೀಸಾರಖಾ ದ್ರೋಣೂ ಕ್ರೋಧೇ ಉತ್ಪಾಟೀಲಾ ಬಳೇಂ ||೯||

ಆಣಿಲಾ ಮಾಗುತೀಂ ನೇಲಾ ಆಲಾ ಗೇಲಾ ಮನೋಗತೀ |
ಮನಾಸೀ ಟಾಕೀಲೇ ಮಾಗೇ ಗತೀಸೀ ತುಳಣಾ ನಸೇ ||೧೦||

ಅಣೂಪಾಸೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಏವಢಾ ಹೋತ ಜಾತಸೇ |
ತಯಾಸೀ ತುಳಣಾ ಕೋಠೇಂ ಮೇರು ಮಂದಾರ ಧಾಕುಟೇ ||೧೧||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಭೋಂವತೇ ವೇಢೇ ವಜ್ರಪುಚ್ಛೇಂ ಕರುಂ ಶಕೇ |
ತಯಾಸೀ ತುಳಣಾ ಕೈಂಚೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೀಂ ಪಾಹತಾಂ ನಸೇ ||೧೨||

ಆರಕ್ತ ದೇಖಿಲೇ ಡೋಳಾಂ ಗ್ರಾಸಿಲೇಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಳಾ |
ವಾಢತಾಂ ವಾಢತಾಂ ವಾಢೇ ಭೇದೀಲೇಂ ಶೂನ್ಯಮಂಡಳಾ ||೧೩||

ಧನಧಾನ್ಯ ಪಶುವೃಧ್ದಿ ಪುತ್ರಪೌತ್ರ ಸಮಸ್ತಹೀ |
ಪಾವತೀ ರುಪವಿದ್ಯಾದಿ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠೇಂಕರೂನಿಯಾಂ ||೧೪||

ಭೂತಪ್ರೇತಸಮಂಧಾದಿ ರೋಗವ್ಯಾಧಿ ಸಮಸ್ತಹೀ |
ನಾಸತೀ ತುಟತೀ ಚಿಂತಾ ಆನಂದ ಭೀಮದರ್ಶನೇಂ ||೧೫||

ಹೇ ಧರಾ ಪಂಧರಾಶ್ಲೋಕೀ ಲಾಭಲೀ ಶೋಭಲೀ ಬರೀ |
ದೃಢದೇಹೋ ನಿಸಂದೇಹೋ ಸಂಖ್ಯಾ ಚಂದ್ರಕಳಾ ಗುಣೇಂ ||೧೬||

ರಾಮದಾಸೀ ಅಗ್ರಗಣ್ಯೂ ಕಪಿಕುಳಾಸಿ ಮಂಡಣೂ |
ರಾಮರುಪೀ ಅಂತರಾತ್ಮಾ ದರ್ಶನೇಂ ದೋಷ ನಾಸತೀ ||೧೭||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮದಾಸಕೃತಸಂಕಟನಿರಸನ ಮಾರುತೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

2 thoughts on “ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ”

Leave a Comment