ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ

 

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ |

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ |

ಬುಧಕೌಶಿಕಋಷಿಃ |

ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚನ್ದ್ರೋ ದೇವತಾ |

ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ | ಸೀತಾ ಶಕ್ತಿಃ |

ಶ್ರೀಮತ್ ಹನುಮಾನ್ ಕೀಲಕಮ್ |

ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

|| ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ||

ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುನ್, ಧೃತಶರಧನುಷಮ್, ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಮ್

ಪೀತಂ ವಾಸೋ ವಸಾನನ್, ನವಕಮಲದಲಸ್ಪರ್ಧಿನೇತ್ರಮ್ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ |

ವಾಮಾಙ್ಕಾರೂಢಸೀತಾ, ಮುಖಕಮಲಮಿಲಲ್, ಲೋಚನನ್ ನೀರದಾಭಮ್

ನಾನಾಽಲಙ್ಕಾರದೀಪ್ತನ್, ದಧತಮುರುಜಟಾ, ಮಣ್ಡಲಮ್ ರಾಮಚನ್ದ್ರಮ್ ||

|| ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ||

ಚರಿತಮ್ ರಘುನಾಥಸ್ಯ, ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತರಮ್ |

ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಮ್ ಪುಂಸಾಮ್, ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ||೧||

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನೀಲೋತ್ಪಲಶ್ಯಾಮಮ್, ರಾಮಮ್ ರಾಜೀವಲೋಚನಮ್ |

ಜಾನಕೀಲಕ್ಷ್ಮಣೋಪೇತಞ್, ಜಟಾಮುಕುಟಮಣ್ಡಿತಮ್ ||೨||

ಸಾಸಿತೂಣಧನುರ್ಬಾಣ, ಪಾಣಿನ್ ನಕ್ತಞ್ಚರಾನ್ತಕಮ್ |

ಸ್ವಲೀಲಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಾತುಮ್, ಆವಿರ್ಭೂತಮಜಂ ವಿಭುಮ್ ||೩||

ರಾಮರಕ್ಷಾಮ್ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾಜ್ಞಃ, ಪಾಪಘ್ನೀಂ ಸರ್ವಕಾಮದಾಮ್ |

ಶಿರೋ ಮೇ ರಾಘವಃ ಪಾತು, ಭಾಲನ್ ದಶರಥಾತ್ಮಜಃ ||೪||

ಕೌಸಲ್ಯೇಯೋ ದೃಶೌ ಪಾತು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಃ ಶ್ರುತೀ |

ಘ್ರಾಣಮ್ ಪಾತು ಮಖತ್ರಾತಾ, ಮುಖಂ ಸೌಮಿತ್ರಿವತ್ಸಲಃ ||೫||

ಜಿಹ್ವಾಂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಃ ಪಾತು, ಕಣ್ಠಮ್ ಭರತವನ್ದಿತಃ |

ಸ್ಕನ್ಧೌ ದಿವ್ಯಾಯುಧ ಪಾತು, ಭುಜೌ ಭಗ್ನೇಶಕಾರ್ಮುಕಃ ||೬||

ಕರೌ ಸೀತಾಪತಿಃ ಪಾತು, ಹೃದಯಞ್ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಜಿತ್ |

ಮಧ್ಯಮ್ ಪಾತು ಖರಧ್ವಂಸೀ, ನಾಭಿಞ್ ಜಾಮ್ಬವದಾಶ್ರಯಃ ||೭||

ಸುಗ್ರೀವೇಶಃ ಕಟೀ ಪಾತು, ಸಕ್ಥಿನೀ ಹನುಮತ್ಪ್ರಭುಃ |

ಊರೂ ರಘೂತ್ತಮಃ ಪಾತು, ರಕ್ಷಃಕುಲವಿನಾಶಕೃತ್ ||೮||

ಜಾನುನೀ ಸೇತುಕೃತ್ ಪಾತು, ಜಙ್ಘೇ ದಶಮುಖಾನ್ತಕಃ |

ಪಾದೌ ಬಿಭೀಷಣಶ್ರೀದಃ, ಪಾತು ರಾಮೋಽಖಿಲಂ ವಪುಃ ||೯||

ಏತಾಮ್ ರಾಮಬಲೋಪೇತಾಮ್, ರಕ್ಷಾಂ ಯಃ ಸುಕೃತೀ ಪಠೇತ್ |

ಸ ಚಿರಾಯುಃ ಸುಖೀ ಪುತ್ರೀ, ವಿಜಯೀ ವಿನಯೀ ಭವೇತ್ ||೧೦||

ಪಾತಾಲಭೂತಲವ್ಯೋಮ, ಚಾರಿಣಶ್ಛದ್ಮಚಾರಿಣಃ |

ನ ದ್ರಷ್ಟುಮಪಿ ಶಕ್ತಾಸ್ತೇ, ರಕ್ಷಿತಮ್ ರಾಮನಾಮಭಿಃ ||೧೧||

ರಾಮೇತಿ ರಾಮಭದ್ರೇತಿ, ರಾಮಚನ್ದ್ರೇತಿ ವಾ ಸ್ಮರನ್ |

ನರೋ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ಪಾಪೈರ್, ಭುಕ್ತಿಮ್ ಮುಕ್ತಿಞ್ ಚ ವಿನ್ದತಿ ||೧೨||

ಜಗಜ್ಜೈತ್ರೇಕಮನ್ತ್ರೇಣ, ರಾಮನಾಮ್ನಾಽಭಿರಕ್ಷಿತಮ್ |

ಯಃ ಕಣ್ಠೇ ಧಾರಯೇತ್ತಸ್ಯ, ಕರಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯಃ ||೧೩||

ವಜ್ರಪಞ್ಜರನಾಮೇದಂ, ಯೋ ರಾಮಕವಚಂ ಸ್ಮರೇತ್ |

ಅವ್ಯಾಹತಾಜ್ಞಃ ಸರ್ವತ್ರ, ಲಭತೇ ಜಯಮಙ್ಗಲಮ್ ||೧೪||

ಆದಿಷ್ಟವಾನ್ ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನೇ, ರಾಮರಕ್ಷಾಮಿಮಾಂ ಹರಃ |

ತಥಾ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಪ್ರಾತಃ, ಪ್ರಬುದ್ಧೋ ಬುಧಕೌಶಿಕಃ ||೧೫||

ಆರಾಮಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಣಾಂ, ವಿರಾಮಃ ಸಕಲಾಪದಾಮ್ |

ಅಭಿರಾಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾನಾಮ್, ರಾಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸ ನಃ ಪ್ರಭುಃ ||೧೬||

ತರುಣೌ ರೂಪಸಮ್ಪನ್ನೌ, ಸುಕುಮಾರೌ ಮಹಾಬಲೌ |

ಪುಣ್ಡರೀಕವಿಶಾಲಾಕ್ಷೌ, ಚೀರಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಮ್ಬರೌ ||೧೭||

ಫಲಮೂಲಾಶಿನೌ ದಾನ್ತೌ, ತಾಪಸೌ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೌ |

ಪುತ್ರೌ ದಶರಥಸ್ಯೈತೌ, ಭ್ರಾತರೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ ||೧೮||

ಶರಣ್ಯೌ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾನಾಂ, ಶ್ರೇಷ್ಠೌ ಸರ್ವಧನುಷ್ಮತಾಮ್ |

ರಕ್ಷಃಕುಲನಿಹನ್ತಾರೌ, ತ್ರಾಯೇತಾನ್ ನೌ ರಘೂತ್ತಮೌ ||೧೯||

ಆತ್ತಸಜ್ಜಧನುಷಾ, ವಿಷುಸ್ಪೃಶಾ-ವಕ್ಷಯಾಶುಗನಿಷಙ್ಗಸಙ್ಗಿನೌ |

ರಕ್ಷಣಾಯ ಮಮ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಾವಗ್ರತಃ,ಪಥಿ ಸದೈವ ಗಚ್ಛತಾಮ್ ||೨೦||

ಸನ್ನದ್ಧಃ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ, ಚಾಪಬಾಣಧರೋ ಯುವಾ |

ಗಚ್ಛನ್ಮನೋರಥೋಽಸ್ಮಾಕಮ್, ರಾಮಃ ಪಾತು ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ||೨೧||

ರಾಮೋ ದಾಶರಥಿಃ ಶೂರೋ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಚರೋ ಬಲೀ |

ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಪುರುಷಃ ಪೂರ್ಣಃ, ಕೌಸಲ್ಯೇಯೋ ರಘೂತ್ತಮಃ ||೨೨||

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ಯಜ್ಞೇಶಃ, ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |

ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಃ ಶ್ರೀಮಾನ್, ಅಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಃ ||೨೩||

ಇತ್ಯೇತಾನಿ ಜಪನ್ನಿತ್ಯಮ್, ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧಯಾಽನ್ವಿತಃ |

ಅಶ್ವಮೇಧಾಧಿಕಮ್ ಪುಣ್ಯಂ, ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ||೨೪||

ರಾಮನ್ ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಮ್, ಪದ್ಮಾಕ್ಷಮ್ ಪೀತವಾಸಸಮ್ |

ಸ್ತುವನ್ತಿ ನಾಮಭಿರ್ದಿವ್ಯೈರ್, ನ ತೇ ಸಂಸಾರಿಣೋ ನರಃ ||೨೫||

ರಾಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪೂರ್ವಜಮ್ ರಘುವರಮ್, ಸೀತಾಪತಿಂ ಸುನ್ದರಮ್

ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಙ್ ಕರುಣಾರ್ಣವಙ್ ಗುಣನಿಧಿಂ, ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯನ್ ಧಾರ್ಮಿಕಮ್ |

ರಾಜೇನ್ದ್ರಂ ಸತ್ಯಸನ್ಧನ್, ದಶರಥತನಯಂ, ಶ್ಯಾಮಲಂ ಶಾನ್ತಮೂರ್ತಿಮ್

ವನ್ದೇ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಮ್, ರಘುಕುಲತಿಲಕಮ್, ರಾಘವಮ್ ರಾವಣಾರಿಮ್ ||೨೬||

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ, ರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ |

ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ, ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ||೨೭||

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುನನ್ದನ ರಾಮ ರಾಮ

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಭರತಾಗ್ರಜ ರಾಮ ರಾಮ |

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಣಕರ್ಕಶ ರಾಮ ರಾಮ

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣಮ್ ಭವ ರಾಮ ರಾಮ ||೨೮||

ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಚರಣೌ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ

ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಚರಣೌ ವಚಸಾ ಗೃಣಾಮಿ |

ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಚರಣೌ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಚರಣೌ ಶರಣಮ್ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೨೯||

ಮಾತಾ ರಾಮೋ, ಮತ್ಪಿತಾ ರಾಮಚನ್ದ್ರಃ

ಸ್ವಾಮೀ ರಾಮೋ, ಮತ್ಸಖಾ ರಾಮಚನ್ದ್ರಃ |

ಸರ್ವಸ್ವಮ್ ಮೇ, ರಾಮಚನ್ದ್ರೋ ದಯಾಲುರ್,

ನಾನ್ಯಞ್ ಜಾನೇ, ನೈವ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ||೩೦||

ದಕ್ಷಿಣೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಯಸ್ಯ, ವಾಮೇ ತು ಜನಕಾತ್ಮಜಾ |

ಪುರತೋ ಮಾರುತಿರ್ಯಸ್ಯ, ತಂ ವನ್ದೇ ರಘುನನ್ದನಮ್ ||೩೧||

ಲೋಕಾಭಿರಾಮಮ್ ರಣರಙ್ಗಧೀರಮ್, ರಾಜೀವನೇತ್ರಮ್ ರಘುವಂಶನಾಥಮ್ |

ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಙ್ ಕರುಣಾಕರನ್ ತಮ್, ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಂ ಶರಣಮ್ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೩೨||

ಮನೋಜವಮ್ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಞ್, ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಮ್ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ |

ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯಂ, ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಮ್ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೩೩||

ಕೂಜನ್ತಮ್ ರಾಮರಾಮೇತಿ, ಮಧುರಮ್ ಮಧುರಾಕ್ಷರಮ್ |

ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾಶಾಖಾಂ, ವನ್ದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಕೋಕಿಲಮ್ ||೩೪||

ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರನ್, ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪದಾಮ್ |

ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಮ್, ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||೩೫||

ಭರ್ಜನಮ್ ಭವಬೀಜಾನಾಮ್, ಅರ್ಜನಂ ಸುಖಸಮ್ಪದಾಮ್ |

ತರ್ಜನಂ ಯಮದೂತಾನಾಮ್, ರಾಮರಾಮೇತಿ ಗರ್ಜನಮ್ ||೩೬||

ರಾಮೋ ರಾಜಮಣಿಃ ಸದಾ ವಿಜಯತೇ, ರಾಮಮ್ ರಮೇಶಮ್ ಭಜೇ

ರಾಮೇಣಾಭಿಹತಾ ನಿಶಾಚರಚಮೂ, ರಾಮಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ |

ರಾಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ ಪರಾಯಣಮ್ ಪರತರಮ್, ರಾಮಸ್ಯ ದಾಸೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್

ರಾಮೇ ಚಿತ್ತಲಯಃ ಸದಾ ಭವತು ಮೇ, ಭೋ ರಾಮ ಮಾಮುದ್ಧರ ||೩೭||

ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಾಮೇತಿ, ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ |

ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಮ್, ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ ||೩೮||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಬುಧಕೌಶಿಕವಿರಚಿತಂ, ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

|| ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚನ್ದ್ರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

 

 

1 thought on “ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ”

Leave a Comment