హిందువుల సామాజిక, జాతీయ మరియు ధార్మిక సమస్యలకు ఏకైక తరుణోపాయం: హిందూ దేశం !

ప్రపంచంలో 157 క్రైస్తవ దేశాలు, 52 ముస్లిం దేశాలు, 12 బౌద్ధ దేశాలు, యూదులకు1 దేశం ఉన్నాయి. కాని హిందువులకు ఒక్క దేశం కూడా లేదు. ప్రాచీన కాలంలో హిందువుల ఒక సనాతన దేశం (భారతం) పృథ్వి పై ఉండేది. కాని ఇప్పుడున్న లౌకికవాద (ధర్మనిరపేక్ష) వ్యవస్థలో ధర్మం లేనందువల్ల సమాజం, దేశం మరియు హిందూ ధర్మముల అధఃపతనం చాలా వేగంగా జరుగుతోంది. అన్ని చోట్లలో అధర్మాచరణ, ధర్మద్వేషం, స్వార్థం, అనైతికత, అవినీతి, కులబేధాలు, నేరాలు, నక్సలవాదం … Read more