ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಸಾಧಕರನ್ನು ಭಾವವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ

ನಾವು (ಗುರುದೇವರ) ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಭಾವವಿಶ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಣ

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಶ್ರೀರಾಮ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ಮಹತ್ವ !

‘ಭಾವವಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವರು’, ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ‘ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಭಾವವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..