આગામી ભીષણ આપત્‍કાળમાં પોતાનું રક્ષણ થવા માટે પ્રતિદિન પોતાની સાથે ‘રક્ષાયંત્ર’ રાખવું !

‘વર્તમાનમાં આપત્‍કાળની તીવ્રતા વધારે હોવાથી સાધકો પર સ્‍થુળમાંથી અને સૂક્ષ્મમાંથી આક્રમણો થવાની શક્યતા છે. તેથી સર્વ સાધકોએ પ્રતિદિન પોતાની સાથે ‘રક્ષાયંત્ર’ રાખવું. આ વિશેની સૂચનાઓ આગળ જણાવી છે.

 

રક્ષાયંત્ર

૧. કોરા કાગળ પર રક્ષાયંત્રની પ્રત કાઢવી. તેની વચ્‍ચે વર્તુળમાં જ્‍યાં ‘નામ’ લખેલું છે, ત્‍યાં પોતાનું નામ લખવું.

૨. આ રક્ષાયંત્રનો શરીરને નિરંતર સ્‍પર્શ થાય, આ દૃષ્‍ટિએ તે માદળિયામાં બાંધવું. તે માદળિયું લાલ અથવા કાળા રંગના દોરાથી ગળામાં અથવા હાથમાં બાંધવું.

૩. પ્રતિદિન ઉદબત્તીથી ધૂપ બતાવીને આ યંત્રની શુદ્ધિ કરવી.

૪. સાધિકાઓને માસિક ધર્મ સમયે આ યંત્ર સાથે રાખવું નહીં. માસિક ધર્મનો સમયગાળો પૂર્ણ થયા પછી ઉદબત્તીથી શુદ્ધિ કરીને તે સાથે રાખવું.’

 (પરાત્‍પર  ગુરુ) પાંડે મહારાજ, સનાતન આશ્રમ, દેવદ, પનવેલ. (૩૦.૮.૨૦૧૮)

Leave a Comment