‘ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್’

‘ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್’ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ; ಆದರೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳು ಮುಂದಿನಂತಿವೆ.