ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ !

ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಜಲವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸರಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.

‘ದೇಜಾ ವು’

ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ‘ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತರಹದ ಭಾವನೆಗೆ ‘ದೇಜಾ ವು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ (ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ’ ಎಂದರ್ಥ).

ಆರನೆಯ ಇಂದ್ರಿಯ : ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ಆರನೆಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಎಂದರೇನು? ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ‘ಆರನೆಯ ಇಂದ್ರಿಯ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಉದಾ: ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಸಪ್ತಪಾತಾಳ, ಸಪ್ತಲೋಕ, ದೇವತೆಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇವುಗಳ ಅರಿವಿನ ಆಚೆಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣಗಳು, ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞಾನವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ‘ಅನುಭವ’ ಮತ್ತು ‘ಅನುಭೂತಿ’ … Read more

‘ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್’

‘ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್’ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ; ಆದರೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳು ಮುಂದಿನಂತಿವೆ.