శివలింగమును దర్శించుకొనే పద్ధతికి గల శాస్త్రము

నంది కొమ్ముల నుండి శివతత్త్వము యొక్క సగుణమారక తరంగాలు ప్రక్షేపితమౌతాయి. భక్తులు నంది కొమ్ముల పై చేతులు పెట్టి శివలింగ దర్శనం పొందితే ఈ సగుణమారక తరంగాల నుండి శరీరములోనున్న రజ-తమ కణములు నాశనమై భక్తుల సాత్వికత పెరుగును. దీని వలన శివలింగ దర్శనం పొందేటప్పుడు లింగం నుండి ప్రక్షేపితమగు శక్తి తరంగాలను సామాన్య భక్తులు తట్టుకోగలరు.

మరిన్ని వివరాల కొరకు చదవండి సనాతన లఘుగ్రంథం ‘శివుడు’