ನಾಗರಪಂಚಮಿಯ ಪೂಜೆ (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ) – ಭಾಗ 2

ನಾಗರಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಾಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಲೆಂದು ನಾಗರಪಂಚಮಿಯ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಿಯ ೨ನೇ ಭಾಗ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ನಾಗರಪಂಚಮಿಯ ಪೂಜೆ (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ) – ಭಾಗ 1

ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿ ನಾಗದೇವತೆಯ ಕೃಪೆಯು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.