પરાત્પર ગુરુ ડૉ. જયંત આઠવલેજીના ઓજસ્વી વિચાર

પરાત્પર ગુરુ ડૉ. જયંત આઠવલેજીના ઓજસ્વી વિચાર

જનતાને પૈસો આપીને અથવા જૂઠ્ઠું આશ્વાસન આપીને ચૂંટણી જીતી લેવાને બદલે ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરીને તેમના આશીર્વાદથી ચૂંટણી જીતવાથી જનતા જ નહીં, જ્યારે પ્રત્યેક પ્રાણી સાચા અર્થથી સુખી થશે !

(પરાત્પર ગુરુ) ડૉ. આઠવલે