గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా శ్రీ చిత్శక్తి (శ్రీమతి) అంజలి ముకుల్ గాడ్గిల్ మరియు శ్రీ సత్శక్తి (శ్రీమతి) బిందా నీలేష్ సింగ్‌బాల్ వీరి సందేశం (2022)

భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు మీ ప్రయత్నాలను పెంచుకోండి! – శ్రీచిత్శక్తి (శ్రీమతి) అంజలి ముకుల్ గాడ్గిల్
మీ శక్తి మేరకు ధర్మ స్థాపనకు సహకరించండి ! – శ్రీసత్శక్తి (శ్రీమతి) బిందా నీలేష్ సింగ్‌బాల్, సనాతన్ ఆశ్రమం, రామనాథి, గోవా

గురుపూర్ణిమ సందర్భంగా పరాత్పర గురువు డా. ఆఠవలె గారి సందేశం (2022)

గురుపూర్ణిమ తర్వాత వచ్చే మహా సంక్షోభ సమయంలో సురక్షితంగా ఉండటానికి గురువంటి సాధువుల మార్గదర్శకత్వం ప్రకారం సాధన చేయండి !

‘గురు-శిష్య పరంపర’ గొప్పతనము !

గురుపౌర్ణమి రోజున గురుతత్వము మిగతా రోజులతో పోలిస్తే వెయ్యి రెట్లు అధికంగా కార్యారతమై ఉంటుంది. కావున గురుపూర్ణిమ సందర్భంలో చేసిన సేవ మరియు త్యాగము యొక్క ఫలితం కూడా ఇతర రోజుల కంటే వెయ్యి రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది; అందుచేత గురుపౌర్ణమి అనేది భగవద్‌కృపను పొందే అతి విలువైన అవకాశం

గురువుల మహత్యము

ప్రస్తుతం అనేకమంది నిత్యజీవితం చాలా హడావిడి మరియు రకరకాల సమస్యలతో నిండియున్నది. జీవితంలో మనశ్శాంతి మరియు ఆనందం పొందుట కొరకు ఎటువంటి సాధన ఏ విధంగా చేయాలనే విషయంపై యధార్థ జ్ఞానమును అందించేవారే గురువులు !

గురు పూర్ణిమ నిమిత్తంగా పరాత్పర గురువు డా. జయంత్‌ ఆఠవలె గారి సందేశము (2021)

గురు పూర్ణిమ అనునది గురువుల పట్ల కృతజ్ఞత వ్యక్త పరచే దినం. ఈ రోజు భక్తి- శ్రద్ధ గల ప్రతి హిందువు ఆధ్యాత్మిక గురువుల పట్ల కృతజ్ఞతగా భావించి తన స్తోమతనుసారంగా శరీరము-మనసు- ధనములను సమర్పించును. ఆధ్యాత్మికతలో తనువు, మనస్సు మరియు ధనమును త్యాగము చేయుటకు అనన్యసాధారణమైన ప్రాముఖ్యత కలదు; కాని గురుతత్వమునకు తమ శిష్యుల తనువు-మనస్సు-ధనమును త్యాజించటం ఒక్కరోజు మాత్రమే కాకుండ, సర్వస్వాన్ని త్యాగము కావలసి వుంటుంది. సర్వస్వాన్ని త్యాగము చేయనిచో మోక్షప్రాప్తి కాదు. కావున ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని కోరువారు సర్వస్వాన్ని త్యాగము చేయవలెను…

గురుతత్త్వం ఒకటే !

అందరు గురువులు బాహ్యతః స్థూలదేహ విషయంలో వేర్వేరుగా ఉన్నా అంతరంగంగా మాత్రం ఒక్కటి గానే ఉంటారు. ఆవు పొదుగులో దేన్నుండి పితికినా సమానంగా నిర్మలమైన పాలు వచ్చినట్లే అందరి గురువులలోని గురుతత్త్వం ఒకటే అవడంవల్ల వారి నుండి వచ్చే ఆనంద తరంగాలు సమంగా ఉంటాయి.

మన భారత దేశపు సర్వ శ్రేష్ఠ గురు-శిష్య పరంపర యొక్క ప్రాముఖ్యత !

గురువులకు కృతజ్ఞత తెలిపే దినమే గురుపూర్ణిమ. గురువులు అజ్ఞాన రూపీ అంధకారాన్ని రూపు మాపే జ్ఞాన రూపీ తేజస్సు. గురువే అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలుతారు.