అసంతృప్త పూర్వీకుల ఇబ్బందుల నుండి రక్షించే మరియు వారికి సద్గతిని ప్రసాదించే దేవతయే – దత్తాత్రేయుడు

  అసంతృప్త పూర్వీకుల నుండి ఇబ్బందులు కలగుటకు కారణాలు మరియు ఇబ్బందుల స్వరూపము పూర్వము మాదిరిగా ఇప్పుడు చాలా మంది శ్రాద్ధము-పక్షము మొదలుగునవి చేయరు, సాధన కూడా చేయరు. దీని నుండి చాలా వరకు ప్రతిఒక్కరికి పూర్వీకుల లింగదేహముల నుండి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. ఇలాంటి ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉందని లేక ఇబ్బంది కలుగుటను ఉన్నతులు మాత్రమే చెప్పగలరు. అలాంటి ఉన్నతులు దొరకనప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇబ్బందులలో ఏదైనా ఒకటి ఉంటే, అసంతృప్త పూర్వీకుల నుండి కొన్ని … Read more

శ్రీ గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం

శ్రీ గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం ముదా కరాత్త మೊదకం సదా విముక్తి సాధకం కలాధరావతంసకం విలాసి లోక రక్షకం అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం నతాశుభాశు నాశకం నమామి తమ్ వినాయకం ౧ నతేతరాతి భీకరం నవೊదితార్క భాస్వరం నమః సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరం సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం ౨ సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరం దరేత్తరో ధరంవరం వరేభావక్త్ర మక్షరం కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం … Read more

శ్రీ గణేశుని శ్లోకములు

శ్రీ గణేశుని శ్లోకములు వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా || ఓం ఏకదంతాయ విధ్మహೆ వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్ || మూషిక వాహన మోదక హస్త చామర కర్ణ విలంబిత సూత్ర వామన రూప మహేశ్వర పుత్ర విఘ్న వినాయక పాద నమస్తೆ || శుక్లాంబరదరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే || అగజానన పద్మార్కం … Read more

శ్రీ గణపతి అథర్వశీర్షము

శ్రీ గణపతి ‘స్తోత్రం’ గురించి కొద్దిగా తెలుసుకుందాం. ‘స్తోత్రం’ అంటే దేవతల స్తవనమ్, అంటే దేవతలను స్తుతించడం. స్తోత్రం పఠించడం వల్ల పఠించిన వారి వ్యక్తి చుట్టూ సూక్ష్మ స్థాయిలో సంరక్షక కవచం నిర్మాణమై అనిష్ట శక్తుల నుండి రక్షణ జరుగుతుంది. ఎప్పుడు మనం ఒక నిర్దిష్టమైన లయములో మరియు రాగములో ఏదైనా స్తోత్రం చెప్పబడుతుందో, అప్పుడు ఆ స్తోత్రం నుండి ఒక విశిష్టమైన చైతన్యముతో కూడిన శక్తి నిర్మాణమౌతుంది. అందువల్ల స్తోత్రాన్ని ఒక విశిష్టమైన లయములో … Read more

శ్రీ గణపతి సంకష్టనాశన స్తోత్రం

శ్రీ గణపతి ‘స్తోత్రం’ గురించి కొద్దిగా తెలుసుకుందాం. ‘స్తోత్రం’ అంటే దేవతల స్తవనమ్, అంటే దేవతలను స్తుతించడం. స్తోత్రం పఠించడం వల్ల పఠించిన వారి వ్యక్తి చుట్టూ సూక్ష్మ స్థాయిలో సంరక్షక కవచం నిర్మాణమై అనిష్ట శక్తుల నుండి రక్షణ జరుగుతుంది. ఎప్పుడు మనం ఒక నిర్దిష్టమైన లయములో మరియు రాగములో ఏదైనా స్తోత్రం చెప్పబడుతుందో, అప్పుడు ఆ స్తోత్రం నుండి ఒక విశిష్టమైన చైతన్యముతో కూడిన శక్తి నిర్మాణమౌతుంది. అందువల్ల స్తోత్రాన్ని ఒక విశిష్టమైన లయములో … Read more

Download ‘Ganesh Puja and Aarti’ App