శ్రీ గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం

శ్రీ గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం

ముదా కరాత్త మೊదకం సదా విముక్తి సాధకం

కలాధరావతంసకం విలాసి లోక రక్షకం

అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం

నతాశుభాశు నాశకం నమామి తమ్ వినాయకం ౧
నతేతరాతి భీకరం నవೊదితార్క భాస్వరం

నమః సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరం

సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం

మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం ౨
సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరం

దరేత్తరో ధరంవరం వరేభావక్త్ర మక్షరం

కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం

మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరం ౩
అకిన్చనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం

పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వ చర్వణం

ప్రపంచ నాశ భీషణం ధనంజయాది భూషణం

కపోల దానవారణం భజే పురాణ వారణం ౪
నితాంత కాంతి దంత కాంతి మంత కాంతి కాత్మజం

అచింత్య రూపమంత హీన మంతరాయ కృమ్తనం

హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం

తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం ౫
ఫల శ్రుతి
మహాగణేశ పంచరత్నం ఆదరేణ యోన్వహం

ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరం

ఆరోగతామదೊషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం

సమాహితాయు రష్టభూతి అభ్యుపైతి సోచిరాత్ ||

Leave a Comment