గణేష్ విగ్రహం యొక్క విభిన్న వైవిధ్యాలు ఏమిటి ?

శివుడిలాగే, గణపతికి కూడా లింగము ఉంది. దీనిని గణపత్యలింగ అంటారు. ఇది దానిమ్మ, నిమ్మ, తెల్ల గుమ్మడికాయ లేదా జామున్ ఆకారంలో ఉంటుంది.

శ్రీ గణపతి కి గల ఇతర పేర్లు మరియు దాని అర్థము

గణ+పతి= గణపతి. సంస్కృత (కోశ) నిఘంటువనుసారంగా గణ అంటే పవిత్రకాలు. పవిత్రకాలంటే సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ చైతన్యకణాలు. పతి అంటే పాలించేవాడు (స్వామి). గణపతి అంటే పవిత్రకాలకు స్వామి.