దేవుడికి సాష్టాంగ నమస్కారము ఎలా చేయవలెను ?

దేవుడి విగ్రహము ముందు ఖాళీస్థలము వున్నచో దేవుడికి సాష్టాంగ నమస్కారము చేయుట ముఖ్యమైనది. ఈ లేఖనములో శాస్త్రశుద్ధ సాష్టాంగ నమస్కారము ఎలా చేయాలిఇ దీనిని వివరించడమైనది.

దేవాలయములోకి ప్రవేశించేటప్పుడు మెట్లకు ఏ విధంగా నమస్కరించవలెను ?

దేవాలయములోకి ప్రవేశించేటప్పుడు మెట్లకు నమస్కరించి లోనికి వెళ్ళవలసి వుంటుంది, ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే; కాని ఈ నమస్కారము ఎందుకు మరియు ఎలా చేయాలో ఈ జ్ఞానము దర్శనార్థులకు తెలియకుండును.

నమస్కారము ఎలా చేయావలెను ?

‘ఇంట్లోని పెద్దలకు నమస్కారము చేయడమంటే ఒక విధంగా వారిలోని దైవత్వానికి శరణాగతి కావడం. ఎప్పుడు ఒక జీవము క్రిందికి వంగి లీనభావంతో (వినయ) పెద్దలలో ఉండే దైవత్వానికి శరణాగతి అవుతుందో, అప్పుడు ఆ దేహంలో కరుణారసము నిర్మితి ఏర్పడును.