विकारबाट मुक्ति पाउनका लागि आवश्यक देवताहरुको तत्व अनुसार दिएका केही विकारहरुका लागि नामजप – भाग १

तपाईलाई थाहा छ, शरीरक विकारहरुमा भगवानको नामजप गर्दा लाभदायक हुन्छ?