परात्पर गुरु डॉ. आठवलेज्यू द्वारा भन्नु भएको प्रतिशत र उपकरणहरु द्वारा गरिएको परीक्षणमा समानता हुने तथा उहाँ दृष्टा हुने बोध !

परात्पर गुरु डॉ. आठवलेज्यू द्वारा भन्नु भएको प्रतिशत र उपकरणहरु द्वारा गरिएको परीक्षणमा समानता हुने तथा उहाँ दृष्टा हुने बोध !