હિંદુ રાષ્ટ્ર

આ જગતમાં આપણને ‘હિંદુ’ તરીકે સ્વાભિમાનથી જીવવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે અને એવો અધિકાર ધરાવતું રાષ્ટ્ર હિંદુધ્વજ હેઠળ જ

સ્થાપિત થવું જોઈએ !

– સ્વાતંત્ર્યવીર વિનાયક દામોદર સાવરકર