સનાતન સંસ્થાનું વ્યાપક રૂપ

નિષ્ઠા, ત્યાગ, સેવા અને સદાચાર, આ ચાર ગુણોના કારણે ‘સનાતન સંસ્થા’ વ્યાપક રુપ ધારણ કરશે, એવો મને વિશ્વાસ છે.

– પ.પૂ. રામાનંદ મહારાજ, ઇંદોર, મધ્યપ્રદેશ.