అనారోగ్యాలను నయం చేయడానికి ఖాళీ పెట్టెలను ఉపయోగించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక వైద్యం – భాగం 3

ఖాళీ పెట్టెలతో ఆధ్యాత్మిక చికిత్స చేయడం అనూహ్యమైన సాధనంగా అనిపించవచ్చు; ఏదేమైనా, ఖాళీ పెట్టెలో శూన్యత్వం ఉంటుంది. ఇది  ఆకాశతత్వాన్ని సూచిస్తుంది.

వికార (రుగ్మత) నిర్మూలన కొరకు ఖాళీ పెట్టెల ఉపచారము – భాగము 2

పెద్ద పెట్టెలను ఉపయోగించి కుండలిని – చక్రాలు, అనారోగ్య అవయవాలు లేదా నవ రంధ్రాలపై నివారణా పద్ధతులు చేయుట

వికార-నిర్మూలన కొరకు ఖాళీ పెట్టెల ఉపచారము1

ఖాళీ పెట్టెలో శూన్యత్వం ఉంటుంది. ఇది  ఆకాశతత్వాన్ని సూచిస్తుంది. ఆకాశతత్వము  వల్ల ఆధ్యాత్మిక చికిత్స జరుగుతుంది.