સાધના કરવા સિવાય કોઈ પર્યાય નથી !

આગામી ભીષણ આપત્કાળનો સામનો કરવા માટે સાધના કરવા સિવાય અન્ય કોઈ પર્યાય નથી !

– સનાતનના સંત સદગુરુ રાજેંદ્ર શિંદે