સમષ્ટિ સાધના

સમષ્ટિ સંત થવાથી ઈશ્વર સાથેનું અનુસંધાન અધિક વ્યાપક બને છે. એનાથી સમજાય છે કે સમષ્ટિ સાધનામાં ઈશ્વરને શું અપેક્ષિત છે.

– (પરાત્પર ગુરુ) ડૉ. જયંત આઠવલેજી