భగవంతుడికి నమస్కారము చేయు సరైన పద్ధతి

ముందుగా రెండు అరచేతులను ఒకదానికి ఒకటి జోడించవలెను. చేతులను జోడించునపుడు వ్రేళ్ళను వదులుగా ఉంచవలెను. చేతులు జోడించి కొద్దిగా ముందుకు వంగి, రెండు చేతుల బొటన వ్రేళ్ళను భ్రూమధ్యకు స్పర్షించి, మనస్సును దేవుని చరణాల పై ఏకాగ్ర పరచవలెను. ఏకాగ్రచిత్తముతో దేవునికి ప్రార్థన చేసి, జోడించిన చేతులను వెంటనే కిందికి దించకుండా చేతి మణికట్టు హృదయ మధ్యభాగములో తాకే విధంగా కొద్దిసేపు ఉంచి తరువాత చేతులను కిందికి తీసుకురావలెను. ఈ విధంగా నమస్కరించుట వలన దేవుని కృప … Read more

హిందూ ధర్మానికనుగుణంగా పుట్టిన రోజు ఆచరించండి !

పుట్టినరోజు పండుగను శాస్త్రంలో చెప్పినట్టు తిథికనుగుణంగా, నూనె దీపముతో హారతి చేసి ఆచరించవలెను. కొవ్వొత్తులను ఆర్పీ, కేక్ కోసి పుట్టినరోజును జరుపుకోకండి ! శుభాకాంక్షలను తెలుగులోనే చెప్పండి ! ఇంటి దేవత పూజ చేయవలెను మరియు కనీసం 3 మాలల నామజపం చేయవలెను. పాశ్చాత్య సంస్కృతికనుగుణంగా పుట్టినరోజును ఆచరించి సంస్కృతికి  విరోధులు కాకండి !