भुवर्लोक

भू, भुवः, स्वर्ग, महः, जन, तपः, सत्य या सप्तलोकांपैकी दुसरा लोक