दैवी सुगंध

प.पू. डॉ. आठवले रहात असलेल्या खोलीत त्यांच्या
अस्तित्वामुळे नेहमी दैवी सुगंध येतो. हा दैवी सुगंध वाईट शक्‍तींशी लढण्याचे कार्य करतो.