ಸಂತ ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ (2019-2020)

|| ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ||

ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು